Excel I. základy

Tabuľkový kalkulátor EXCEL 2010/2013 I. pre začiatočníkov

Cieľ kurzu:

 • Absolvent kurzu bude schopný efektívne využívať základné funkcie a možnosti programu MS Excel, vytvoriť a upraviť tabuľku, vkladať a upravovať základné vzorce, vytvoriť graf, vytlačiť údaje z MS Excel

Vstupné požiadavky:

 • Absolventi modulu Windows I., alebo užívateľ samouk ovládajúci Windows na úrovni modulu Windows I.

Učebné osnovy kurzu:

 • Úvod, popis základných častí, mierka zobrazenia
 • Písanie textu, jeho oprava a vymazanie z buniek, doplnenie textu do bunky
 • Označenie buniek
 • Úprava šírky a výšky buniek
 • Vrátenie posledných vykonaných operácií
 • Formáty čísla - mena - Sk, €, dátum, text, percento, vymazanie formátu čísla, zvyšovanie a znižovanie počtu desatinných miest

Úprava tabuľky

 • automatický formát tabuliek
 • zmena vlastností písma (veľkosť, typ, farba)
 • orámovanie a podfarbenie buniek
 • Vymazanie údajov a formátu z buniek
 • Kopírovanie textu a tabuľky
 • Vloženie a odstránenie riadkov / stĺpcov,
 • Vloženie a premenovanie a odstránenie hárku,
 • Základné možnosti hromadného vypisovania údajov (dátumy, mesiace, roky, poradové čísla..)

Písanie a úprava vzorcov

 • základné vzorce (+,-,*,/,mocnina a odmocnina)
 • základné chybové návratové hodnoty

Základné funkcie

 • suma SUM, minimum MIN, maximum MAX,
 • priemer AVERAGE, počet COUNT

Grafy

 • základné typy grafov (stĺpcový, čiarový, koláčový) a ich použitie na názorné vyjadrenie obsahu tabuľky, vytvorenie, základná úprava a odstránenie grafu, zmena veľkosti
 • Zoradenie tabuľky
 • Nastavenie strany - orientácia papiera, veľkosť strany, okraje

Tlač tabuliek a grafov

 • Prepojenie MS Excel s dokumentom MS Word /vkladanie tabuliek a grafov do dokumentu MS Word