Excel II. mierne pokročilý

Excel 2016/2019 II.  pre mierne pokročilých

Predpoklad:

Znalosť práce v prostredí MS Windows - ukladanie súborov, vytváranie priečinkov, kopírovanie na pamäťové zariadenia (USB kľúč, disketa, CD)
Základné znalosti programu MS Excel, t. j. používanie základných vzorcov, vkladanie, prepisovanie a vymazávanie údajov v bunkách Excelu, vytvorenie tabuľky, jej základná grafická úprava (jednoduché orámovanie tabuľky, zmena veľkosti, farby, typu písma...)

Cieľ kurzu:

Cieľom je naučiť užívateľov ktorí už majú základné skúsenosti s prácou v MS Excel využívať jeho pokročilé metódy a funkcie
Po skončení kurzu účastník dokáže používať vzorce a vybrané funkcie, získa základné znalosti pri práci s grafmi, dokáže upraviť ich vlastnosti, objasní si pojem a používanie kontingenčných tabuliek, získa zručnosti pri práci s rozsiahlejšími modelmi v prostredí MS Excel.

Obsahová náplň:

• Prispôsobenie pracovného prostredia

o prispôsobenie prednastavených panelov
o vytvorenie vlastných panelov s nástrojmi, vlastných tlačidiel

• Zrýchlenie práce s programom

o používanie klávesových skratiek
o kopírovanie a presun hárku

• Používanie vzorcov

o pojmy relatívna a absolútna adresa
o zmiešané odkazy

• Vyhľadávanie a nahradenie hodnôt I.

o rýchle vyhľadanie požadovaných hodnôt
o nahradenie hodnôt v tabuľke

• Formátovanie tabuľky

o vlastný formát bunky
o kopírovanie formátu
o vymazanie formátu
o automatický formát tabuliek

• Podmienené formátovanie I.

o ako odlíšiť dôležité hodnoty v tabuľke od ostatných, napr. zmenou ich farby, veľkosti a pod.
o použitie základných funkcií v spolupráci s podmieneným formátovaním - ako v tabuľke zvýrazniť najvyššiu, najnižšiu hodnotu, hodnoty nad alebo pod priemerom a pod..

• Zoraďovanie tabuľky II.

o viac kritérií zoradenia
o použitie kalendárnych dní a mesiacov pri zoraďovaní tabuľky

• Grafy I.

o vytvorenie grafu
o pridávanie, zmena, úprava jednotlivých častí grafu

• Filtrovanie

o automatický filter
o vlastný automatický filter

• Príprava výstupov

o nastavenie strany
o príprava tlačových výstupov

• Kontingenčné tabuľky I.

o úvod do tvorby kontingenčných tabuliek
o vytvorenie kontingenčnej tabuľky
o zmena súhrnnej funkcie kontingenčnej tabuľky
o zmena údajov kontingenčnej tabuľky

• Medzisúčty I.
• Overenie údajov

o vymedzenie platnosti hodnôt zadávaných do buniek - ako zabezpečiť aby do bunky bolo možné zadať iba určité číslo, dĺžku textu, dátum a pod.
o vyhľadanie buniek s overením

• Funkcie

o Logické funkcie I.
funkcia IF (KDYŽ) - skrytie nulových výsledkov a chybových hodnôt, použitie vzorca alebo hodnoty na základe splnenej či nesplnenej podmienky a pod.
o Vyhľadávacie funkcie I.
Funkcia VLOOKUP, HLOOKUP - vyhľadanie informácií v tabuľkách (o výrobku na základe jeho čísla, o zamestnancovi podľa mena a pod.)

• Bezpečnosť údajov

o ako zabezpečiť pred prepísaním jednotlivé bunky, hárok, zošit