GDPR

Spracovanie osobných údajov v súlade s nariadením EÚ, v súvislosti so všeobecným európskym nariadením o ochrane osobných údajov (angl. skratka GDPR - General Data Protection Regulation)

Účelom nariadenia GDPR je vyššia miera ochrany Vašich osobných údajov a prehľad o ich spracovaní a Vašich právach.

Vaše osobné údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta. Je iba na jeho slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytne, alebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaní a plne ho rešpektujeme.

Ak ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. Zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov)

Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

ANTRE SK, s. r. o., Záhradnícka 6330/43, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 849 839, DIČ: 2022472551, ktorá prevádzkuje webovú stránku www.dsantre.webnode.sk. Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, t. j. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberám prípadne ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovávaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môže nás kontaktovať na tel. čísle 0905 562 910 alebo na email: palova@antre.sk

Prehlásenie

 • Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov splňujem všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákonom Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:
 • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu, plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,
 • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Účel spracovania

Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom realizácie Vašich objednávok - objednaných kurzov, fakturácie, doručenia na Vašu kontaktnú adresu. Taktiež spracovávame údaje pre marketingové účely - občasné informovanie o novinkách v kurzoch.

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • Pre účel doručenia objednávky na vašu kontaktnú adresu.
 • Pre účel vedenie účtovníctva - vaše údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pri vystavovaní a evidencii daňových dokladov.
 • Pre marketingové účely, informovanie o novinkách, zasielame newsletter - spracovávame vaše osobné údaje v rozsahu: Meno, email.

Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože odôvodnene predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú a to po dobu než sa odhlásite v pätičke každého emailu.

Pokiaľ nie ste našim zákazníkom, zasielame Vám newsletre len na základe Vášho súhlasu po dobu než sa odhlásite. V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacie odkazu v každom zaslanom emaili.

Rozsah spracovania

Spracovávame nasledujúce zákaznícke údaje, ktoré sú potrebné pre realizáciu objednávok a ktoré nám poskytujete vedome.

Vaše osobné údaje teda spracovávame v rozsahu:

 • meno
 • priezvisko
 • ulica a súpisné číslo
 • poštové smerovacie číslo
 • mesto
 • štát
 • krajina
 • telefónne číslo
 • E-mail
 • názov spoločnosti
 • Adresa spoločnosti
 • IČO
 • DIČ
 • IČ DPH

ktoré nevyhnutne potrebujeme k splneniu objednávky.

Údaje, ktoré nám poskytujete nevedome:

 • IP adresa
 • cookies

Súbory Cookies

Údaje, ktoré nám poskytujete nevedome:

 • IP adresa
 • cookies

Pre potreby prispôsobenia obsahu nášho e-shopu Vašim preferenciám používame súbory Cookies. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré si ukladá náš e-shop do Vášho webového prehliadača pri jeho návšteve. Pokiaľ nesúhlasíte s použitím súborov Cookies, nastavte si vlastné pravidlá pre použitie Cookies vo webovom prehliadači na Vašom zariadení. V prípade, že zakážete použitie súborov Cookies, môže byť funkčnosť e-shopu obmedzená. Ak vám to bráni v objednávke, kontaktujte nás telefonicky 0905 562 910.

Doba spracovania

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10 rokov (na základe článku č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) od poslednej realizovanej objednávky.

Predanie osobných údajov tretím osobám

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť a na dané spracovanie sa špecializujú.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

Webnode.sk - aplikácia pre tvorbu webu

Ecomail.cz - aplikácia pre emailovú komunikáciu

iKros.sk - fakturácia

Slovenská pošta - preprava zásielok web www.posta.sk

Odhlásenie sa zo zasielania newsletterov a obchodných informácií.

Email s inšpiráciou, článkami či produktami a službami vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu - právo na propagáciu služieb a marketing.

Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielame Vám ho len na základe vášho súhlasu v prihlasovacom formulári. V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber mojich emailov kliknutím na odhlasovací odkaz na konci každého zasielaného emailu.

Odovzdávanie dát mimo Európskej únie

Dáta spracovávame výhradne v EÚ alebo v krajinách, ktoré zaisťujú vyžadovanú úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Právo na prístup k údajom

Ako používateľ e-shopu máte právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania vašich osobných údajov.

Právo na opravu údajov

Ako používateľ máte právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať správcu údajov o opravu.

Právo na obmedzené spracovanie údajov

Ako používateľ máte právo na to, aby správca obmedzil spracovanie vašich osobných údajov, alebo zneprístupnil vybrané osobné údaje, alebo dočasne odstránil zverejnené údaje.

Právo na vymazanie údajov

Ako používateľ máte právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované, alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie. Pri požiadavke na vymazanie údajov budú všetky nenávratne vymazané a súvisiace objednávky (ak existujú) anonymizované.

Právo na zabudnutie

Ako používateľ máte právo na vykonanie primeraných krokov, vrátane technických opatrení, k vymazaniu všetkých odkazov na svoje osobné údaje a ich kópie, ak pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.

Právo vzniesť námietku

Ako používateľ máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, alebo pokiaľ nemáte možnosť uplatniť právo na výmaz.

Právo podať sťažnosť

Ako používateľ máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu pokiaľ sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov je v rozpore s nariadením GDPR. Budeme veľmi radi, pokiaľ najprv budete o tejto sťažnosti informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Zaznamenávanie požiadaviek používateľov

Prevádzkovateľ e-shopu je povinný zaznamenávať všetky požiadavky používateľov v súvislosti so stiahnutím, opravou a vymazaním jeho údajov.

Zabezpečenie ochrany údajov

Chránime osobné údaje v primeranej miere pomocou technológií, ktoré zodpovedajú aktuálnemu stupňu technického rozvoja.

Prijali sme a dodržiavame technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

V prípade neposkytnutia súhlasu a osobných údajov Vám nebudeme môcť na základe Európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov poskytnúť žiadne služby.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

V Bratislave, 24. mája 2018