Word 2013 III. pre pokročilých

Predpoklad:

Znalosť práce v prostredí MS Windows - ukladanie súborov, vytváranie priečinkov, kopírovanie na pamäťové zariadenia (USB kľúč, disketa)
Užívatelia by mali ovládať bežnú prácu s programom MS Word na úrovni modulu Word II - t.j. vedieť použiť základnú úpravu textu ako je jeho veľkosť, zmena písma, úprava odseku, vkladanie tabuliek, kopírovanie textu, vloženie a úprava obrázku, vytlačenie dokumentu, použitie základných typov odrážok a číslovania

Cieľ kurzu:

Cieľom je predviesť skúseným používateľom Wordu jeho široké možnosti pri práci s dlhými dokumentmi, pri tímovej spolupráci na vytváraní dokumentov, zjednodušiť prácu pomocou používania šablón
Po skončení kurzu účastník dokáže používať profesionálne funkcie editora pri práci s dlhými dokumentmi, dokáže vytvárať materiály a podklady s ktorými budú pracovať iní zamestnanci

Obsahová náplň:

Úprava užívateľského prostredia

o vloženie a odstránenie panelu s nástrojmi, ich presun
o vlastné panely s nástrojmi
o pridanie príkazov, odobratie príkazov z panelu
o vlastné tlačidlá pre príkazy

Vyhľadávanie a zámena textu

o pomocou zástupných znakov
o vyhľadanie konkrétne naformátovaného textu

Tabulátory II.

o vytvorenie vlastných zarážok tabulátora
o použitie vodiacich liniek

Odrážky a číslovanie

o vlastné odrážky
o prispôsobenie číslovania
o viacúrovňové číslovanie

Stĺpce II.

o rozdelenie dokumentu na stĺpce
o rôzne šírky stĺpcov
o vloženie zlomu stĺpca

Sekcie, zlomy strán

o ako dosiahnuť v jednom dokumente rôzne nastavenia strán (orientácie, okrajov, orámovania a pod.)

Štýly

o objasnenie pojmu štýl
o význam a zákonitosti použitia štýlov v dokumentoch
o použitie vstavaných štýlov, ich úprava
o vlastné štýly
o číslovanie v nadpisoch
o sprístupnenie štýlov do globálnej šablóny

Hlavička a päta

o vloženie čísla strany, počtu strán
o aktuálny dátum a čas
o vloženie obrázku
o prepojenie hlavičky na štýly v dokumente
o rôzne hlavičky v jednom dokumente

Obsah

o vytvorenie automatického obsahu v dokumente

Šablóny

o ako zrýchliť prácu pomocou používania šablón
o použitie existujúcich šablón
o vytvorenie novej vlastnej šablóny

Poznámky pod čiarou

Krížové odkazy

Tabuľky vo Worde

o vytvorenie tabuľky
o kopírovanie tabuliek z Excelu so zachovaním prepojenia
o prevod tabuľky na text a naopak

Hromadná korešpondencia

o formulárové listy, obálky, štítky, adresár
o výber príjemcov na základe stanovených kritérií
o zlučovacie polia
o zlúčenie do tlačiarne, elektronickej pošty, súboru

Súbežné porovnanie dvoch dokumentov
Tímová práca pri vytváraní dokumentov

o vytvorenie vnorených dokumentov - spájanie dokumentov od rôznych autorov
o revízia - sledovanie zmien vykonaných rôznymi používateľmi

Zabezpečenie dokumentu
Konvertovanie do PDF formátu