PowerPoint I. základy

Vložte svoj text

Predpoklad:

Absolvovanie modulu Windows I + Word I, alebo znalosti na úrovni modulov Windows I a Word I

Cieľ kurzu:

Po absolvovaní kurzu bude účastník schopný samostatne vytvoriť prezentáciu či už vedenú, automatickú alebo interaktívnu.

Učebné osnovy kurzu:

Úvod do programu, popis okna, mierka zobrazenia
Praktické použitie prezentácií

o Zásady tvorby prezentácií,
o Rozdelenie prezentácií

Otvorenie a zatvorenie prezentácie, popis okna

o Panely s nástrojmi, ich použitie a pridávanie nových panelov.
o Popis možnosti zobrazení
o Použitie Pomocníka

Vytvorenie prezentácie

o Možnosti vytvorenia prezentácie zo šablóny, prázdnej prezentácie a pomocou šablóny návrhov
o Vytvorenie prezentácie zo šablóny návrhov

- Vkladanie textu
- Vrátenie posledných vykonaných operácií
- Vloženie nového snímku, zmena usporiadania textu a grafiky na snímku
- Odstránenie snímku
o Uloženie prezentácie

Úprava textu

o Osnova
o Veľkosť, typ, farba písma
o Presun, kopírovanie textu
o Pravítko
o Riadkovanie
o Kontrola pravopisu

Klipart, fotografia, videoklip - vloženie, úprava, vymazanie
Tabuľky - vložiť tabuľku, úprava veľkosti tabuľky, úprava počtu stĺpcov a riadkov
Práca so šablónami návrhu
Prechod snímku

o Spôsoby prechodov snímok
o Spustenie prezentácie, zastavenie prezentácie na ľubovoľnom mieste
o Skrytie a odkrytie snímku

Animácia textu
Tlač v PowerPoint-e