Osnovy kurzu:

Windows, Word, Excel I.

Microsoft Windows 10

 • Zapnutie, korektné vypnutie počítača, reštart, ukončenie programu, ktorý nereaguje
 • popis prostredia
 • používanie myši - funkcie ľavého a pravého tlačidla
 • práca s ikonkami - presúvanie, označenie viacerých ikoniek, rozdiely medzi nimi
 • práca s oknami - popis základnej štruktúry okna, zmena veľkosti, minimalizovanie okna, presun okna, práca s viacerými otvorenými oknami
 • práca s priečinkami a súbormi t.j.
 • oboznámenie sa so štruktúrou údajov v počítači, prezeranie súborov a priečinkov v počítači, na výukovom CD - ukážka typov súborov (ako vyzerajú texty, obrázky, prezentácie, videá),
 • zmena usporiadanie súborov v priečinku podľa názvu, prípony, veľkosti, dátumu vytvorenia..
 • vytvorenie, premenovanie, kopírovanie, odstránenie priečinku
 • náhľad vlastností súboru / priečinku
 • práca s CD, DVD a USB kľúčom
 • rozdiel v ich použití, ochrana údajov, vytváranie záloh
 • kopírovanie súborov a priečinkov, vymazanie údajov
 • napaľovanie CD a DVD
 • práca s digitálnym fotoaparátom, príp. mobilným telefónom, MP3 prehrávačom
 • kopírovanie fotiek, videa, hudby do počítača, na USB kľúč, CD
 • kopírovanie hudby do mobilných telefónov a MP3 prehrávačov
 • práca s Košom
 • vymazanie údajov z Koša
 • obnovenie súborov a priečinkov vymazaných v Koši
 • základné nastavenia Windows
 • nastavenie pozadia plochy, šetriča obrazovky
 • nastavenie času a dátumu

Textový editor WORD 2010/2013 I. pre začiatočníkov

Cieľ kurzu: 

 • Absolvent kurzu bude schopný efektívne využívať základné funkcie a možnosti programu MS Word, samostatne napísať jednoduchý administratívny dokument, vkladať do dokumentu obrázky, vytvoriť jednoduchú tabuľku a celý dokument vytlačiť.
 • Vstupné požiadavky: 
 • Absolventi modulu Windows I., alebo užívateľ samouk ovládajúci Windows na úrovni modulu Windows I.

Učebné osnovy kurzu:

 • popis okna programu, úprava mierky zobrazenia
 • zobrazenie / skrytie základných panelov s nástrojmi
 • popis klávesnice, písanie čísel, veľkých a malých písmen, mäkčeňov a dĺžňov, vkladanie špeciálnych symbolov (@, €, Ö, ö, ü, ô, Ô, °C), , horný a dolný index, zmena jazyka klávesnice prepínanie Sk/En
 • vkladanie textu, vymazanie, dopĺňanie do už napísaného textu, prepisovací režim, vkladací režim, odsúvanie textu o riadok nižšie a späť, vkladanie prázdnych riadkov za odsek, odsunutie textu na novú stranu
 • vrátenie poslednej operácie
 • základné spôsoby úpravy textu
 • zmena typu (fontu), veľkosti, farby písma
 • zarovnanie odsekov
 • odsadenie 1. riadku pomocou tabulátora
 • označovanie textu

písanie krátkej pozvánky s obrázkom a odrážkami a rozkopírovanie 3 krát na stranu

 • vloženie obrázku, jeho presun, kopírovanie, zmena veľkosti, odstránenie
 • kopírovanie textu, presun textu
 • vloženie tabuľky
 • pridanie / vymazanie riadkov
 • písanie údajov do tabuľky
 • úprava šírky a výšky buniek
 • automatický formát tabuľky
 • kopírovanie tabuľky

písanie úradného dokumentu, vyplnenie žiadosti stiahnutej z internete

 • žiadosť, reklamácia, životopis
 • nastavenie strany - orientácia strany na výšku a šírku, nastavenie okrajov
 • kontrola pravopisu napísaného dokumentu
 • tlač dokumentu - náhľad dokumentu pred tlačou, možnosti nastavenia tlače
 • vyhľadanie informácií v dokumente a nahradenie slov
 • príprava dokumentu na odoslanie e-mailom ako príloha
 • vkladanie textu a obrázkov z internetových stránok

Tabuľkový kalkulátor EXCEL 2010/2013 I. pre začiatočníkov

Cieľ kurzu: 

 • Absolvent kurzu bude schopný efektívne využívať základné funkcie a možnosti programu MS Excel, vytvoriť a upraviť tabuľku, vkladať a upravovať základné vzorce, vytvoriť graf, vytlačiť údaje z MS Excel

Vstupné požiadavky: 

 • Absolventi modulu Windows I., alebo užívateľ samouk ovládajúci Windows na úrovni modulu Windows I.

Učebné osnovy kurzu:

 • Úvod, popis základných častí, mierka zobrazenia
 • Písanie textu, jeho oprava a vymazanie z buniek, doplnenie textu do bunky
 • Označenie buniek
 • Úprava šírky a výšky buniek
 • Vrátenie posledných vykonaných operácií
 • Formáty čísla - mena - Sk, €, dátum, text, percento, vymazanie formátu čísla, zvyšovanie a znižovanie počtu desatinných miest

Úprava tabuľky

 • automatický formát tabuliek
 • zmena vlastností písma (veľkosť, typ, farba)
 • orámovanie a podfarbenie buniek
 • Vymazanie údajov a formátu z buniek
 • Kopírovanie textu a tabuľky
 • Vloženie a odstránenie riadkov / stĺpcov,
 • Vloženie a premenovanie a odstránenie hárku,
 • Základné možnosti hromadného vypisovania údajov (dátumy, mesiace, roky, poradové čísla..)

Písanie a úprava vzorcov

 • základné vzorce (+,-,*,/,mocnina a odmocnina)
 • základné chybové návratové hodnoty

Základné funkcie

 • suma SUM, minimum MIN, maximum MAX,
 • priemer AVERAGE, počet COUNT

Grafy

 • základné typy grafov (stĺpcový, čiarový, koláčový) a ich použitie na názorné vyjadrenie obsahu tabuľky, vytvorenie, základná úprava a odstránenie grafu, zmena veľkosti
 • Zoradenie tabuľky
 • Nastavenie strany - orientácia papiera, veľkosť strany, okraje

Tlač tabuliek a grafov

 • Prepojenie MS Excel s dokumentom MS Word /vkladanie tabuliek a grafov do dokumentu MS Word