Kurzy pre samosprávu, pre členov AVS-RVC

Excel I. základy pre samosprávu

tvorba a úprava tabuľky, základné vzorce a funkcie, prepojenia tabuliek, formáty čísel

Cieľová skupina:

- pre OcÚ, MsÚ, Školy, Inštitúcie

Termín školenia: 6.5.

Miesto školenia:

ANTRE SK, budova Stapring - zasadačka, 3. poschodie. blok A vľavo, Piaristická 2, 949 01 Nitra

Čas: 

prezentácia: od 8:30 hod. začiatok kurzu: 9:00 hod. koniec: cca 15:00 hod.

Cieľ kurzu:

Cieľom je naučiť používateľov, ktorí nemajú žiadne alebo občasné skúsenosti s prácou v MS Excel využívať jeho základné funkcie. Kurz je vhodný aj pre samoukov, ktorí vypĺňajú už vopred pripravené tabuľky a chcú sa naučiť ich sami vytvárať.

Absolvent kurzu bude schopný vytvoriť a upraviť tabuľku, hromadne rozširovať riadky a stĺpce, orámovať tabuľku, vkladať a upravovať základné vzorce a robiť výpočty, pridávať k číslam znak €, % a oddeľovač tisícov, zaokrúhľovať na celé čísla aj 2 desatinné miesta, prepájať hárky a zošity, robiť sumáre a priemery, zlučovať bunky aj zalamovať text v bunkách, kopírovať čísla aj vzorce, urobiť hromadne poradové čísla, vytvoriť si vlastný kalendár bez soboty a nedele, ukotvovať prvý riadok pri prezeraní tabuľky, opakovať názvy stĺpcov pri tlači na každej strane, vytlačiť údaje z Excelu.

Predpoklad účastníka:

Znalosť práce v prostredí MS Windows - ukladanie súborov, vytváranie priečinkov, kopírovanie na pamäťové zariadenia (USB, CD, mobil), písanie vo Worde

Lektorka:

Ing. Alena Paľová - Školiace stredisko ANTRE

Program:

Úvod, popis základných častí, mierka zobrazenia

 • Písanie textu, jeho oprava a vymazanie z buniek, doplnenie textu do bunky
 • Označenie buniek
 • Úprava šírky a výšky buniek, hromadné nastavenie výšky riadkov
 • Vrátenie posledných vykonaných operácií - Krok späť

Formáty čísla

 • Mena €, dlhý a krátky dátum, text, percento, vymazanie formátu čísla
 • Vkladanie telefónneho čísla a smerovacieho čísla s nulou na začiatku
 • Zaokrúhľovanie buniek, zvyšovanie a znižovanie počtu desatinných miest

Úprava tabuľky

 • zmena vlastností písma (veľkosť, typ, farba)
 • orámovanie tabuľky, zrušenie orámovania, podfarbenie buniek
 • Vymazanie údajov a formátu z buniek
 • Kopírovanie textu a tabuľky
 • Vloženie a odstránenie riadkov / stĺpcov,
 • Vloženie hárku, premenovanie a odstránenie hárku,
 • Základné možnosti hromadného vypisovania údajov (dátumy, mesiace, roky, poradové čísla, časový harmonogram, kalendár..)

Písanie a úprava vzorcov

 • základné vzorce (+,-,*,/)
 • Prepojenie buniek v rámci hárku, prepojenie údajov medzi hárkami

Základné funkcie

 • suma SUM, minimum MIN, maximum MAX, priemer AVERAGE, počet COUNT

Zoradenie tabuľky

 • Podľa abecedy - mena a priezviska, podľa veľkosti čísel

Ukotvenie prvého riadka a stĺpca

 • Ukotvenie prvého riadka pri prezeraní veľkej tabuľky, opakovanie tlače hlavičky tabuľky (názvov stĺpcov) na každej strane

Nastavenie strany pred tlačou

 • Orientácia papiera, veľkosť strany, úprava okrajov

Tlač tabuliek, tlač vybranej oblasti

Poplatok za kurz zahŕňa: 

 • honorár lektorky, občerstvenie (káva, čaj, voda), obed a režijné náklady.

Účastníci kurzu dostanú: 

 • CD, na ktorom budú príručky ku kurzu.
 • USB s videopoznámkami z kurzu, poznámkový blok a pero.
 • Na záver kurzu obdržia CERTIFIKÁT o absolvovaní kurzu.

Minimálny počet na uskutočnenie kurzu sú 4 osoby.

Poplatok pre členov RVC: 45 €/osobu