Excel II.B mierne pokročilý

nástroje Excelu na praktické riešenia úloh z praxe - rozpočet, pracovný výkaz, databáza obyvateľov, platy a odvody, evidencia majetku, kalkulácie

Cieľová skupina:

Pre OcÚ, MsÚ, Školy, Inštitúcie

Termín školenia: dohodou

Rozsah kurzu: 1 deň, 8 vyučovacích hodín

Miesto školenia:

- V zasadačke vášho úradu. Lektor príde k vám s mobilnou notebookovou učebňou.
- ANTRE SK, budova Stapring - zasadačka, 3. poschodie, blok A vľavo, Piaristická 2, 949 01 Nitra

Čas:

prezentácia: od 8:30 hod. začiatok kurzu: 9:00 hod. koniec: cca 15:00 hod.

Cieľ kurzu:

Cieľom je naučiť užívateľov ktorí už majú základné skúsenosti s prácou v MS Excel využívať jeho pokročilé metódy a funkcie. Zároveň si kurz kladie za cieľ zodpovedať účastníkom na otázky a problémy, s ktorými sa vo svojej praxi stretávajú. Po skončení kurzu účastník dokáže používať medzisúčty, kontingenčné tabuľky, používať overenie údajov a odstráňovať duplicity, zabezpečovať tabuľky pred písaním, skrývať vzorce. Ukážeme si základnú logickú funkciu IF v kombinácii s funkciami AND a OR.

Predpoklad účastníka:

Kurz je určený pre absolventov kurzu EXCEL I. a samoukov, ktorí ovládajú základné znalosti programu MS Excel, t. j. vkladanie a kopírovanie jednoduchých vzorcov (napr. =A1*A2, =20%*B3...), používanie jednoduchých funkcií (súčet, priemer, minimum, maximum), vkladanie, prepisovanie a vymazávanie údajov v bunkách Excelu, pridávanie a mazanie riadkov/stĺpcov, vytvorenie tabuľky, jej základná grafická úprava (jednoduché orámovanie tabuľky, zmena veľkosti, farby, typu písma...). Vhodný aj pre účastníkov, ktorí používajú doteraz Excel 2003 a chcú prejsť na novú verziu. Kurz nie je vhodný pre úplných začiatočníkov a občasných používateľov Excelu.

Lektorka:

Ing. Alena Paľová - Školiace stredisko ANTRE

Program:

Medzisúčty v stĺpcoch tabuliek,
vložené medzisúčty a ich využitie v rozpočtoch

Kontingenčné tabuľky - jednoduchá štatistika

 • Vytvorenie kontingenčnej tabuľky
 • Definovanie riadkov a stĺpcov v kontingenčnej tabuľke (KT)
 • Grafická úprava KT, pomenovanie stĺpcov, vkladanie prázdnych riadkov, suma nad alebo pod skupinou
 • Zoskupovanie dátumu podľa mesiacov a štvrťrokov
 • Zmena zdrojových údajov a obnovenie KT
 • Percentuálne zobrazenie hodnôt v tabuľke, vloženie výpočtu
 • Vytvorenie kontingenčného grafu, filtrovanie údajov v grafe
 • Špecifiká práce so sumami údajov a počtami ľudí a ks

Odstránenie duplicitných údajov v databáze, vyznačenie duplicitných údajov pomocou podmieneného formátovania

Nástroj TEXT na stĺpce - oddelenie textu v bunke do viacerých stĺpcov, napr. meno a priezvisko

Overenie údajov 

Zabránenie zadaniu neplatných údajov do bunky, 

 • Vytvorenie rozbaľovacieho zoznamu v bunke a tým presné určenie zoznamu možných hodnôt

Bezpečnosť údajov

 • Ako zabezpečiť pred prepísaním jednotlivé bunky, hárok, zošit
 • Ako skryť vzorce, skryť riadky a stĺpce
 • Ako zaheslovať dokument

Logické funkcie IF, AND, OR, IFERROR

 • IF na základe jednej podmienky, vypíše dve možné odpovede do bunky. 
 • Vytváranie vnorenej funkcie IF
 • Vnorenie funkcie AND a OR do funkcie IF a ich praktické 

Témy podľa záujmu účastníkov

Poplatok za kurz zahŕňa:

 • honorár lektorky, občerstvenie (káva, čaj, voda), obed a režijné náklady.

Účastníci kurzu dostanú:

 • CD, na ktorom budú príručky ku kurzu,
 • DVD s videopoznámkami z kurzu, poznámkový blok a pero.
 • Na záver kurzu obdržia CERTIFIKÁT o absolvovaní kurzu.

Minimálny počet na uskutočnenie kurzu sú 4 osoby.

Poplatok pre členov RVC: 49 €/osobu