Kurzy pre samosprávu, pre členov AVS-RVC

Excel II.A mierne pokročilý

nástroje Excelu na praktické riešenia úloh z praxe - rozpočet, pracovný výkaz, databáza obyvateľov, platy a odvody, evidencia majetku, kalkulácie

Cieľová skupina:

Pre OcÚ, MsÚ, Školy, Inštitúcie

Termín školenia: dohodou

Rozsah kurzu: 1 deň, 8 vyučovacích hodín

Miesto školenia: 

- V zasadačke vášho úradu. Lektor príde k vám s mobilnou notebookovou učebňou.
- ANTRE SK, budova Stapring - zasadačka, 3. poschodie, blok A vľavo, Piaristická 2, 949 01 Nitra

Čas: 

prezentácia: od 8:30 hod. začiatok kurzu: 9:00 hod. koniec: cca 15:00 hod.

Cieľ kurzu:

Cieľom je naučiť užívateľov ktorí už majú základné skúsenosti s prácou v MS Excel využívať jeho pokročilé metódy a funkcie. Zároveň si kurz kladie za cieľ zodpovedať účastníkom na otázky a problémy, s ktorými sa vo svojej praxi stretávajú. Po skončení kurzu účastník dokáže používať vzorce a vybrané funkcie, získa základné znalosti pri práci s grafmi, dokáže upraviť ich vlastnosti, naučí sa využívať podmienené formátovanie, zoraďovanie a filtrovanie údajov aj zabezpečenie tabuliek a ich prípravu pred tlačou.

Predpoklad účastníka:

Kurz je určený pre absolventov kurzu EXCEL I. a samoukov, ktorí ovládajú základné znalosti programu MS Excel, t. j. vkladanie a kopírovanie jednoduchých vzorcov (napr. =A1*A2, =20%*B3...), používanie jednoduchých funkcií (súčet, priemer, minimum, maximum), vkladanie, prepisovanie a vymazávanie údajov v bunkách Excelu, pridávanie a mazanie riadkov/stĺpcov, vytvorenie tabuľky, jej základná grafická úprava (jednoduché orámovanie tabuľky, zmena veľkosti, farby, typu písma...). Vhodný aj pre účastníkov, ktorí používajú doteraz Excel 2003 a chcú prejsť na novú verziu. Kurz nie je vhodný pre úplných začiatočníkov a občasných používateľov Excelu.

Lektorka: 

Ing. Alena Paľová - Školiace stredisko ANTRE

Program:

Vzorce opakovanie

 • Absolútna adresácia buniek (tzv. zamykanie buniek vo vzorci) a ich použitie vo vzorcoch

Klávesové skratky

 • Rýchlý pohyb po tabuľke, rýchle označovanie buniek a tabuľky

Formát čísla

 • Špeciálne formáty čísel

Kalkulácie

 • Použitie vzorcov a prepojení pri tvorbe jednoduchej kalkulácie podujatia,
 • Zásady tvorby tabuľky pri kalkulácii

Zoraďovanie tabuľky I.

 • Viac kritérií zoradenia, zoraďovanie podľa farby textu a bunky
 • Použitie kalendárnych dní a mesiacov pri zoraďovaní tabuľky
 • Riešenie problémov pri zoraďovaní tabuľky

Filtrovanie

 • Automatický filter, filtrovanie textu, filtrovanie podľa dátumov od do, filtrovanie čísel.

Podmienené formátovanie I.

 • Ako odlíšiť dôležité hodnoty v tabuľke od ostatných zmenou ich farby, veľkosti...
 • Použitie základných funkcií v spolupráci s podmieneným formátovaním - ako v tabuľke automaticky zvýrazniť najvyššiu, najnižšiu hodnotu
 • Zvýraznenie buniek so zdvojenými hodnotami

Funkcia nájsť a nahradiť

 • hromadné nahrádzanie údajov v bunkách 
 • nebezpečenstvá pri automatickom nahrádzaní, na čo si dať pozor. 
 • Ako nahradiť formát v bunkách.

Duplicity

 • Odstraňovanie duplicitných hodnôt, 
 • Automatické označenie duplicitných hodnôt v databáze

Grafy I.

 • Vytvorenie stĺpcového grafu, čiarového a koláčového grafu
 • Pridávanie, zmena, úprava jednotlivých častí grafu
 • Vytvorenie grafu z výsledkov volieb alebo ankety

Príprava výstupov

 • Ukotvenie prvého riadku a stĺpca pri prezeraní údajov smerom dole aj vľavo
 • Nastavenie strany pred tlačou, ukážka zlomov strán
 • Opakovanie hlavičky a prvého stĺpca na každej strane
 • Príprava tlačových výstupov, uloženie súboru vo formáte PDF, CSV (oddelený čiarkami) alebo v nižšej verzii excelu

Témy podľa záujmu účastníkov

Poplatok za kurz zahŕňa:

 • honorár lektorky, občerstvenie (káva, čaj, voda), obed a režijné náklady.

Účastníci kurzu dostanú: 

 • CD, na ktorom budú príručky ku kurzu, 
 • DVD s videopoznámkami z kurzu, poznámkový blok a pero.
 • Na záver kurzu obdržia CERTIFIKÁT o absolvovaní kurzu.

Minimálny počet na uskutočnenie kurzu sú 4 osoby.

Poplatok pre členov RVC: 49 €/osobu